Klub Kulturalne Zacisze – Gminna Biblioteka Publiczna "Kulturoteka" w Cegłowie

Tablica Ogłoszeń

Klub Kulturalne Zacisze,

ul Piłsudskiego 39, 05-319 Cegłów

  tel 881 405 491, e-mail: kkz@ceglow.pl

czynny:

pon. – pt. godz. 10.00 – 18.00

sob. – niedz. zgodnie z programem

Numer konta do wpłat za zajęcia i warsztaty oraz darowizny:

Bank B. S. Mrozy o/Cegłów nr 92 9227 0004 0000 1238 2000 0070

Gminna Biblioteka Publiczna Kulturoteka w Cegłowie,

ul Piłsudskiego 22, 05-31

tel 25 757 01 81, e-mail: gbp@bibliotekaceglow.pl

www.bibliotekaceglow.pl

czynna:

pon. – pt. godz. 11.00 – 19.0

sobota, godz. 8.00 – 15.00

 niedz. –  zgodnie z programem

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody z siedzibą OSP w Cegłowie,

ul Kolejowa 17, 05-319 Cegłów

tel 881 405 491, e-mail: kkz@ceglow.pl

czynne:

pon. – pt. godz. 10.00 – 18.00

sob. – niedz. zgodnie z programem

Administrator danych osobowych

Gminna Biblioteka Publiczna – KULTUROTEKA w Cegłowie

05-319 Cegłów,  ul. Józefa Piłsudskiego 22

Inspektor danych osobowych:

 • Dariusz Padała,

kontakt: inspektor@cbi24.pl 

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencji ich nie podania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna

 1. Dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 2. Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;
 3. Podanie danych w celu powiadamiania o zajęciach i warsztatach, wykładach, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i innych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych jest dobrowolne;
 4. Numer telefonu Czytelnika  lub Uczestnika  może być przetwarzany na podstawie zgody (dopuszczalna jest forma ustna) w następujących celach:
  1. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,
  2. powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów,
  3. wysyłania monitów oraz powiadomień.
  4. powiadamiania o zmianie terminu zajęć i warsztatów
  5. powiadamianiu o zmianach organizacji planu zajęć i harmonogramu warsztatów

Kategorie odbiorców danych

Udostępnianie danych nie jest przewidywane, za wyjątkiem numeru telefonu, który za zgodą może być przekazany firmie zajmującej się wysyłką wiadomości SMS

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych wynosi:

 1. Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
 2. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.
 3. Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.
 4. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.

Przysługujące Pani/Panu prawa, w tym prawo do sprzeciwu

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna-Kulturoteka w Cegłowie ul. Piłsudskiego 22 Cegłów
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
 3. z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu                  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Do pobrania karty uczestnika zajęć:

Od 2 stycznia 2018 wpłaty za zajęcia i warsztaty odbywające się w Klubie Kulturalne Zacisze wnosimy na konto: Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie, ul Piłsudskiego 39      z dopiskiem rodzaju warsztatów lub zajęć w Klubie Kulturalne Zacisze !

Bank B. S. Mrozy o/Cegłów nr 92 9227 0004 0000 1238 2000 0070

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na niską frekwencję zajęcia Akademii Małego Bąbla są zawieszone do czasu uzupełnienia ilości chętnych uczestników.

Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowaną w dniu 19 października Tabelą opłat za zajęcia. Tabela dostępna jest w zakładce DOKUMENTY lub poniżej

PROPOZYCJE PROGRAMOWE NA ROK 2017-plakat A-1

Do pobrania tygodniowy harmonogram zajęć:

 •    pdf_icon1  tygodniowy plan zajęć w KKZ w trakcie aktualizacji !

Prosimy o zapoznanie się z Kalendarzem planowanych imprez i wydarzeń na rok 2017

Pobierz dokument PDF Harmonogram wydarzeń KKZ na rok 2019 r. w trakcie aktualizacji !

Tabela opłat za warsztaty i zajęcia w Klubie

Prosimy o zapoznanie się z tabelą opłat za warsztaty i zajęcia w naszym ośrodku – do pobrania w zakładce Dokumenty. Jednocześnie przypominamy o obowiązku wypełnienia i złożenia do biura lub instruktora prowadzącego karty uczestnika ! Wypełnienie karty jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Warunków Regulaminu Uczestnictwa w Zajęciach Klubu Kulturalne Zacisze – do pobrania w zakładce Dokumenty. Bardzo prosimy         o terminowe wnoszenie opłat za zajęcia. Przypominamy życzliwie, że zgodnie z regulaminem brak opłaty może spowodować skreślenie uczestnika z zajęć ! Prowadzący zajęcia zostali zobowiązani do sprawdzania potwierdzeń wnoszonych opłat. W przypadku ich braku będą egzekwować brak możliwości uczestnictwa w prowadzonych przez nich zajęciach !

Zmiana terminu warsztatów wokalnych !

Z uwagi na odbywający się w Warszawie Festiwal im. Danuty Rinn, w którym jurorem jest Pani Anna Osmakowicz zajęcia z dnia 11 października (wtorek) zostają przeniesione na 12 października (środa). Grafik godzinowy poszczególnych lekcji nie ulega zmianie !

Za utrudnienia przepraszamy !

Zespół Klubu Kulturalne Zacisze

propozycje-programowe-kulturalne-zacisze-sezon-2016-2017-kolor-2-page-001

Plakat do pobrania w zakładce HARMONOGRAM !

lub pobierz tutajPobierz dokument PDFpropozycje-programowe-kulturalne-zacisze-sezon-2016-2017-kolor-2-page-001

#05.09.2016  

Prosimy wszystkich uczestników oraz ich opiekunów o pilne uzupełnienie zaległych opłat za zajęcia i warsztaty w jak najszybszym terminie. Brak wpływu tych należności na konto Gminy Cegłów spowoduje brak możliwości zapisania dziecka na zajęcia w sezonie 2016/17. W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny !

 Od nowego sezonu istnieje możliwość wnoszenia opłat u prowadzącego warsztaty na pierwszych zajęciach w danym miesiącu ! Dane do przelewu oraz godziny pracy kasy widnieją poniżej.

#27.11.2015

Informujemy, że instruktorzy są osobami decyzyjnymi w obrębie prowadzonych przez siebie zajęć.

Instruktor ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w zajęciach w przypadku nie spełnienia warunków Regulaminu Uczestnika Zajęć w Klubie Kulturalne Zacisze.

Decyzją instruktora uczestnik może zostać nie dopuszczony do zajęć, jeśli nie ma odpowiedniego obuwia lub nie dokonał zmiany obuwia przed wejściem na salę zajęć.


Ważna InformacjaPrzypominamy o konieczności dokonania opłat  za warsztaty i zajęcia do 10 dnia każdego miesiąca zgodnie z Regulaminem Uczestnika Zajęć w Klubie Kulturalne Zacisze.

Prosimy o uzupełnienie należnych opłat za poprzednie miesiące oraz zajęcia wakacyjne !

Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy w Cegłowie,
ul. Tadeusza Kościuszki 4, czynnej w poniedziałki od godziny 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek od godz.8.00 do 14.00, piątek od godz 8.00 do 13.00.

lub przelewem na konto:

URZĄD GMINY CEGŁÓW
BANK SPÓŁDZIELCZY MROZY O/CEGŁÓW
numer konta 71 9227 0004 0000 1238 2000 0060.

Przy dokonywaniu płatności należy podać:

 • imię i nazwisko uczestnika zajęć,
 • rodzaj zajęć (np. plastyka, warsztaty emisji głosu, karaoke, Akademia Małego Bąbla)
 • imię i nazwisko instruktora lub nazwę prowadzącego (np: Studio Tańca “Mako”)
 • okres za jaki jest wnoszona opłata (np.: 10.2015 lub październik 2015)

Jeżeli wnoszona jest opłata za okres dłuższy, prosimy o podanie miesięcy (np.: 01/02/03.2016 lub styczeń/luty/marzec 2016) z dopiskiem KKZ.

#25.11.2015

Zajęcia z Panią Anną Osmakowicz od dnia 25 listopada 2015 roku do dnia 20 grudnia 2015 roku  będą rozpoczynały się od godziny 14:00 w dniach środa, czwartek i niedziela.

Zajęcia Zespołu Wokalnego “ZORZA” zostały włączone do zajęć ogólnych według ustaleń indywidualnych z instruktorem – Panią Anną Osmakowicz.

#24.11.2015

Z Harmonogramu wyłączone zostają zajęcia Zespołu Wokalnego “Zorza” w środę w godzinach 11 – 14.

W Harmonogramie przesunięte zostają zajęcia niedzielne z Panią Anną Osmakowicz. Rozpoczęcie od godziny 14:00. Zakończenie – według ustaleń z instruktorem nie później niż 17:30.

Powyższe zmiany zostały już umieszczone w aktualnym Tygodniowym Rozkładzie Zajęć.

Harmonogram pozostałych zajęć pozostaje bez zmian.